CPAN-Changes

Metadata

Analyzed metadata and errors of CPAN-Changes.

{
  "abstracts_in_pod" : {
   "CPAN::Changes" : "Read and write Changes files",
   "CPAN::Changes::Release" : "Information about a particular release",
   "CPAN::Changes::Spec" : "Specification for CPAN Changes files",
   "Test::CPAN::Changes" : "Validation of the Changes file in a CPAN distribution"
  },
  "author" : "BRICAS",
  "buildfile_executable" : 0,
  "dir_lib" : "lib",
  "dir_t" : "t",
  "dir_xt" : "xt",
  "dirs_array" : [
   "inc/Module/Install",
   "inc/Module",
   "inc",
   "lib/CPAN/Changes",
   "lib/CPAN",
   "lib/Test/CPAN",
   "lib/Test",
   "lib",
   "script",
   "t/corpus",
   "t",
   "xt/release",
   "xt",
   "xt"
  ],
  "dist" : "CPAN-Changes",
  "dynamic_config" : 1,
  "error" : {},
  "extension" : "tar.gz",
  "extractable" : 1,
  "extracts_nicely" : 1,
  "file__build" : 0,
  "file_blib" : 0,
  "file_build" : 0,
  "file_changelog" : "Changes",
  "file_makefile" : 0,
  "file_makefile_pl" : "Makefile.PL",
  "file_manifest" : "MANIFEST",
  "file_meta_yml" : "META.yml",
  "file_pm_to_blib" : 0,
  "file_readme" : "README",
  "files_array" : [
   "Changes",
   "MANIFEST",
   "META.yml",
   "Makefile.PL",
   "README",
   "lib/CPAN/Changes/Release.pm",
   "lib/CPAN/Changes/Spec.pod",
   "lib/CPAN/Changes.pm",
   "lib/Test/CPAN/Changes.pm",
   "script/tidy_changelog"
  ],
  "files_hash" : {
   "Changes" : {
     "mtime" : 1376533157,
     "size" : 3793
   },
   "MANIFEST" : {
     "mtime" : 1376533229,
     "size" : 1362
   },
   "META.yml" : {
     "mtime" : 1376533218,
     "size" : 638
   },
   "Makefile.PL" : {
     "mtime" : 1374537910,
     "size" : 398,
     "used" : [
      "inc::Module::Install"
     ]
   },
   "README" : {
     "mtime" : 1376533218,
     "size" : 4654
   },
   "inc/Module/Install.pm" : {
     "mtime" : 1376533217,
     "no_index" : 1,
     "size" : 12381
   },
   "inc/Module/Install/Base.pm" : {
     "mtime" : 1376533218,
     "no_index" : 1,
     "size" : 1127
   },
   "inc/Module/Install/Can.pm" : {
     "mtime" : 1376533218,
     "no_index" : 1,
     "size" : 3183
   },
   "inc/Module/Install/ExtraTests.pm" : {
     "mtime" : 1376533218,
     "no_index" : 1,
     "size" : 2998
   },
   "inc/Module/Install/Fetch.pm" : {
     "mtime" : 1376533218,
     "no_index" : 1,
     "size" : 2455
   },
   "inc/Module/Install/Makefile.pm" : {
     "mtime" : 1376533218,
     "no_index" : 1,
     "size" : 12063
   },
   "inc/Module/Install/Metadata.pm" : {
     "mtime" : 1376533218,
     "no_index" : 1,
     "size" : 18111
   },
   "inc/Module/Install/Scripts.pm" : {
     "mtime" : 1376533218,
     "no_index" : 1,
     "size" : 521
   },
   "inc/Module/Install/Win32.pm" : {
     "mtime" : 1376533218,
     "no_index" : 1,
     "size" : 1795
   },
   "inc/Module/Install/WriteAll.pm" : {
     "mtime" : 1376533218,
     "no_index" : 1,
     "size" : 1278
   },
   "lib/CPAN/Changes.pm" : {
     "license" : "Perl_5",
     "module" : "CPAN::Changes",
     "mtime" : 1375626725,
     "size" : 12410,
     "used" : [
      "CPAN::Changes::Release",
      "Scalar::Util",
      "Text::Wrap",
      "strict",
      "version",
      "warnings"
     ]
   },
   "lib/CPAN/Changes/Release.pm" : {
     "license" : "Perl_5",
     "module" : "CPAN::Changes::Release",
     "mtime" : 1375380344,
     "size" : 5437,
     "used" : [
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "lib/CPAN/Changes/Spec.pod" : {
     "license" : "Perl_5",
     "mtime" : 1376533189,
     "size" : 3928
   },
   "lib/Test/CPAN/Changes.pm" : {
     "license" : "Perl_5",
     "module" : "Test::CPAN::Changes",
     "mtime" : 1375626736,
     "noed" : [
      "strict"
     ],
     "size" : 4076,
     "used" : [
      "CPAN::Changes",
      "Test::Builder",
      "strict",
      "version",
      "warnings"
     ]
   },
   "script/tidy_changelog" : {
     "mtime" : 1375155300,
     "size" : 2102
   },
   "t/corpus/basic.changes" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 35
   },
   "t/corpus/different-indentation.changes" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 70
   },
   "t/corpus/dist-zilla.changes" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 300
   },
   "t/corpus/dist-zilla_format.changes" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 58
   },
   "t/corpus/group-brackets.changes" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 75
   },
   "t/corpus/group.changes" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 46
   },
   "t/corpus/line-continuation.changes" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 69
   },
   "t/corpus/long_preamble.changes" : {
     "mtime" : 1375154205,
     "no_index" : 1,
     "size" : 84
   },
   "t/corpus/multiple_releases.changes" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 67
   },
   "t/corpus/no-leading-space-for-change.changes" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 67
   },
   "t/corpus/preamble.changes" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 78
   },
   "t/corpus/space-before-date.changes" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 71
   },
   "t/corpus/timestamp.changes" : {
     "mtime" : 1375502559,
     "no_index" : 1,
     "size" : 550
   },
   "t/corpus/unknown_date.changes" : {
     "mtime" : 1375154208,
     "no_index" : 1,
     "size" : 109
   },
   "t/delete_empty_groups.t" : {
     "mtime" : 1367461895,
     "no_index" : 1,
     "size" : 858,
     "used" : [
      "CPAN::Changes",
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/dist-zilla-changes.t" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 1216,
     "used" : [
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/read_basic.t" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 741,
     "used" : [
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/read_different-indentation.t" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 1182,
     "used" : [
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/read_dist-zilla.t" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 389,
     "used" : [
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/read_group-brackets.t" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 813,
     "used" : [
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/read_group.t" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 752,
     "used" : [
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/read_line-continuation.t" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 815,
     "used" : [
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/read_multiple_releases.t" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 1178,
     "used" : [
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/read_no-leading-space-for-change.t" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 825,
     "used" : [
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/read_no_date.t" : {
     "mtime" : 1375154208,
     "no_index" : 1,
     "size" : 627,
     "used" : [
      "CPAN::Changes",
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/read_preamble.t" : {
     "mtime" : 1375154205,
     "no_index" : 1,
     "size" : 1208,
     "used" : [
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/read_space-before-date.t" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 1179,
     "used" : [
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/read_timestamp.t" : {
     "mtime" : 1375502592,
     "no_index" : 1,
     "size" : 945,
     "used" : [
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/read_unknown_date.t" : {
     "mtime" : 1375154208,
     "no_index" : 1,
     "size" : 842,
     "used" : [
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/self.t" : {
     "mtime" : 1375626808,
     "no_index" : 1,
     "size" : 300,
     "used" : [
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/serialize.t" : {
     "mtime" : 1375380323,
     "no_index" : 1,
     "size" : 3323,
     "used" : [
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/sort_groups.t" : {
     "mtime" : 1375154208,
     "no_index" : 1,
     "size" : 897,
     "used" : [
      "CPAN::Changes",
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "t/valid_dates.t" : {
     "mtime" : 1375495254,
     "no_index" : 1,
     "size" : 394,
     "used" : [
      "CPAN::Changes",
      "Test::More",
      "strict",
      "warnings"
     ]
   },
   "xt/release/pod.t" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 129
   },
   "xt/release/pod_coverage.t" : {
     "mtime" : 1327496918,
     "no_index" : 1,
     "size" : 165
   }
  },
  "got_prereq_from" : "META.yml",
  "included_modules" : [
   "Module::Install::Fetch",
   "Module::Install::Win32",
   "Module::Install::Can",
   "Module::Install::Metadata",
   "Module::Install::WriteAll",
   "Module::Install::Base",
   "Module::Install::Makefile",
   "Module::Install::ExtraTests",
   "Module::Install::Scripts",
   "Module::Install"
  ],
  "kwalitee" : {
   "buildtool_not_executable" : 1,
   "consistent_version" : 1,
   "distname_matches_name_in_meta" : 1,
   "extractable" : 1,
   "extracts_nicely" : 1,
   "has_abstract_in_pod" : 1,
   "has_buildtool" : 1,
   "has_changelog" : 1,
   "has_human_readable_license" : 1,
   "has_known_license_in_source_file" : 1,
   "has_license_in_source_file" : 1,
   "has_manifest" : 1,
   "has_meta_yml" : 1,
   "has_proper_version" : 1,
   "has_readme" : 1,
   "has_separate_license_file" : 0,
   "has_tests" : 1,
   "has_tests_in_t_dir" : 1,
   "has_version" : 1,
   "kwalitee" : "100.00",
   "manifest_matches_dist" : 1,
   "meta_json_conforms_to_known_spec" : 1,
   "meta_json_is_parsable" : 1,
   "meta_yml_conforms_to_known_spec" : 1,
   "meta_yml_declares_perl_version" : 1,
   "meta_yml_has_license" : 1,
   "meta_yml_has_provides" : 0,
   "meta_yml_has_repository_resource" : 1,
   "meta_yml_is_parsable" : 1,
   "no_abstract_stub_in_pod" : 1,
   "no_broken_auto_install" : 1,
   "no_broken_module_install" : 1,
   "no_dot_dirs" : 1,
   "no_dot_underscore_files" : 1,
   "no_generated_files" : 1,
   "no_invalid_versions" : 1,
   "no_local_dirs" : 1,
   "no_mymeta_files" : 1,
   "no_pax_headers" : 1,
   "no_pod_errors" : 1,
   "no_stdin_for_prompting" : 1,
   "no_symlinks" : 1,
   "package_version_matches_dist_version" : 1,
   "portable_filenames" : 1,
   "proper_libs" : 1,
   "use_strict" : 1,
   "use_warnings" : 1,
   "valid_signature" : 1
  },
  "latest_mtime" : 1376533229,
  "license" : "perl defined in META.yml",
  "license_file" : "lib/CPAN/Changes.pm,lib/CPAN/Changes/Release.pm,lib/CPAN/Changes/Spec.pod,lib/Test/CPAN/Changes.pm",
  "license_from_yaml" : "perl",
  "license_in_pod" : 1,
  "license_type" : "Perl_5",
  "licenses" : {
   "Perl_5" : [
     "lib/CPAN/Changes.pm",
     "lib/CPAN/Changes/Release.pm",
     "lib/CPAN/Changes/Spec.pod",
     "lib/Test/CPAN/Changes.pm"
   ]
  },
  "manifest_matches_dist" : 1,
  "meta_yml" : {
   "abstract" : "Read and write Changes files",
   "author" : [
     "Brian Cassidy <bricas@cpan.org>"
   ],
   "build_requires" : {
     "ExtUtils::MakeMaker" : "6.59",
     "Test::More" : "0.96"
   },
   "configure_requires" : {
     "ExtUtils::MakeMaker" : "6.59"
   },
   "distribution_type" : "module",
   "dynamic_config" : "1",
   "generated_by" : "Module::Install version 1.06",
   "license" : "perl",
   "meta-spec" : {
     "url" : "http://module-build.sourceforge.net/META-spec-v1.4.html",
     "version" : "1.4"
   },
   "name" : "CPAN-Changes",
   "no_index" : {
     "directory" : [
      "inc",
      "t",
      "xt"
     ]
   },
   "requires" : {
     "Text::Wrap" : "0",
     "perl" : "5.10.0",
     "version" : "0.79"
   },
   "resources" : {
     "license" : "http://dev.perl.org/licenses/",
     "repository" : "http://github.com/bricas/cpan-changes"
   },
   "version" : "0.23"
  },
  "meta_yml_is_parsable" : 1,
  "meta_yml_spec_version" : "1.4",
  "module_install" : {
   "version" : "1.06"
  },
  "modules" : [
   {
     "file" : "lib/CPAN/Changes/Release.pm",
     "in_basedir" : 0,
     "in_lib" : 1,
     "module" : "CPAN::Changes::Release"
   },
   {
     "file" : "lib/CPAN/Changes.pm",
     "in_basedir" : 0,
     "in_lib" : 1,
     "module" : "CPAN::Changes"
   },
   {
     "file" : "lib/Test/CPAN/Changes.pm",
     "in_basedir" : 0,
     "in_lib" : 1,
     "module" : "Test::CPAN::Changes"
   }
  ],
  "no_index" : "^inc/;^t/;^xt/",
  "no_pax_headers" : 1,
  "package" : "CPAN-Changes-0.23.tar.gz",
  "prereq" : [
   {
     "is_build_prereq" : 1,
     "requires" : "ExtUtils::MakeMaker",
     "type" : "build_requires",
     "version" : "6.59"
   },
   {
     "requires" : "ExtUtils::MakeMaker",
     "type" : "configure_requires",
     "version" : "6.59"
   },
   {
     "is_prereq" : 1,
     "requires" : "perl",
     "type" : "runtime_requires",
     "version" : "5.10.0"
   },
   {
     "is_build_prereq" : 1,
     "requires" : "Test::More",
     "type" : "build_requires",
     "version" : "0.96"
   },
   {
     "is_prereq" : 1,
     "requires" : "Text::Wrap",
     "type" : "runtime_requires",
     "version" : "0"
   },
   {
     "is_prereq" : 1,
     "requires" : "version",
     "type" : "runtime_requires",
     "version" : "0.79"
   }
  ],
  "released_epoch" : 1376533380,
  "size_packed" : 35011,
  "size_unpacked" : 115167,
  "uses" : {
   "noed_in_code" : {
     "strict" : 1
   },
   "used_in_code" : {
     "Scalar::Util" : 1,
     "Test::Builder" : 1,
     "Text::Wrap" : 1,
     "strict" : 3,
     "version" : 2,
     "warnings" : 3
   },
   "used_in_config" : {
     "inc::Module::Install" : 1
   },
   "used_in_tests" : {
     "Test::More" : 19,
     "strict" : 19,
     "warnings" : 19
   }
  },
  "valid_signature" : -1,
  "version" : "0.23",
  "versions" : {
   "lib/CPAN/Changes.pm" : {
     "CPAN::Changes" : "0.23"
   },
   "lib/CPAN/Changes/Release.pm" : {
     "CPAN::Changes::Release" : "undef"
   },
   "lib/Test/CPAN/Changes.pm" : {
     "Test::CPAN::Changes" : "0.23"
   }
  },
  "vname" : "CPAN-Changes-0.23"
}