ONTO-PERL

Provides

ONTO-PERL provides the following 41 module(s) as of version .

ModuleLinks to metacpan.org
OBO::APO::APO_IDPOD / source
OBO::APO::APO_ID_SetPOD / source
OBO::APO::APO_ID_Term_MapPOD / source
OBO::APO::GoaAssociationPOD / source
OBO::APO::GoaAssociationSetPOD / source
OBO::APO::GoaToRDFPOD / source
OBO::APO::NCBIToRDFPOD / source
OBO::APO::SwissProtToRDFPOD / source
OBO::Core::DbxrefPOD / source
OBO::Core::DefPOD / source
OBO::Core::IDspacePOD / source
OBO::Core::InstancePOD / source
OBO::Core::OntologyPOD / source
OBO::Core::RelationshipPOD / source
OBO::Core::RelationshipTypePOD / source
OBO::Core::SubsetDefPOD / source
OBO::Core::SynonymPOD / source
OBO::Core::SynonymTypeDefPOD / source
OBO::Core::TermPOD / source
OBO::Parser::GoaParserPOD / source
OBO::Parser::IntActParserPOD / source
OBO::Parser::NCBIParserPOD / source
OBO::Parser::OBOParserPOD / source
OBO::Parser::OWLParserPOD / source
OBO::Parser::UniProtParserPOD / source
OBO::Util::DbxrefSetPOD / source
OBO::Util::IDspaceSetPOD / source
OBO::Util::InstanceSetPOD / source
OBO::Util::MapPOD / source
OBO::Util::ObjectIdSetPOD / source
OBO::Util::ObjectSetPOD / source
OBO::Util::OntolomePOD / source
OBO::Util::RelationshipTypeSetPOD / source
OBO::Util::SetPOD / source
OBO::Util::SubsetDefMapPOD / source
OBO::Util::SynonymSetPOD / source
OBO::Util::SynonymTypeDefSetPOD / source
OBO::Util::TermSetPOD / source
OBO::XO::OBO_IDPOD / source
OBO::XO::OBO_ID_SetPOD / source
OBO::XO::OBO_ID_Term_MapPOD / source