Text-Levenshtein-Damerau-XS

Errors

Text-Levenshtein-Damerau-XS-2.7 has the following 2 errors.

CategoryError
use_strictText::Levenshtein::Damerau::XS
use_warningsText::Levenshtein::Damerau::XS