Text-Levenshtein-Damerau-XS

Errors

Text-Levenshtein-Damerau-XS-3.1 has the following 1 errors.

CategoryError
use_warningsText::Levenshtein::Damerau::XS