XML-Atom-Ext-OpenSearch

Provides

XML-Atom-Ext-OpenSearch provides the following 2 module(s) as of version .

ModuleLinks to metacpan.org
XML::Atom::Ext::OpenSearchPOD / source
XML::Atom::Ext::OpenSearch::QueryPOD / source