Recent Releases by POWERMAN

Name Version Released Kwalitee Core Fails
Test-Mock-Time v0.1.7 2018-01-10 100

CPAN Distributions by POWERMAN

Name Version Released Kwalitee Core Fails
Test-Mock-Time v0.1.7 2018-01-10 100
App-migrate v0.2.6 2017-09-20 100
Crypt-MatrixSSL3 v3.9.1 2017-06-28 100
Narada v2.3.7 2017-02-22 100
MojoX-JSONRPC2-HTTP v2.0.1 2017-02-22 100
MojoX-UserAgent-Throttler v1.0.2 2017-02-22 100
AnyEvent-DBI-MySQL v2.1.0 2016-11-23 100
IO-Stream-MatrixSSL v2.0.1 2016-03-05 100
IO-Stream v2.0.2 2016-03-05 100
IO-Stream-HTTP-Persistent v0.2.1 2016-03-01 100
Cache-Sliding v2.0.1 2016-03-01 100
Sub-Throttler v0.2.10 2016-03-01 100
IO-Stream-Proxy-SOCKSv5 v2.0.0 2016-02-20 100
IO-Stream-Proxy-SOCKSv4 v2.0.0 2016-02-20 100
IO-Stream-Proxy-HTTPS v2.0.0 2016-02-20 100
IO-Stream-Crypt-RC4 v2.0.0 2016-02-20 100
FCGI-EV-Std v2.0.0 2016-02-20 100
FCGI-EV v2.0.0 2016-02-20 100
DBIx-SecureCGI v3.0.0 2016-02-19 100
CGI-Stateless v2.0.0 2016-02-19 100
Async-Defer v1.0.0 2016-02-19 100
Mojolicious-Plugin-SecureCORS v2.0.0 2016-02-19 100
Mojolicious-Plugin-Narada v1.0.0 2016-02-19 100
Mojolicious-Plugin-JSONRPC2 v2.0.0 2016-02-19 100
JSON-RPC2 v2.1.1 2016-02-18 100
MojoX-Log-Fast v1.0.0 2016-02-18 100
Log-Fast v2.0.0 2016-02-18 100
Inferno-RegMgr v1.0.0 2016-02-16 100
Text-MiniTmpl v2.0.0 2016-02-16 100
CGI-Easy-SendFile v2.0.0 2016-02-16 100
CGI-Easy-URLconf v2.0.0 2016-02-16 100
CGI-Easy v2.0.0 2016-02-16 100
Export-Attrs v0.1.0 2016-02-13 100
App-powerdiff v1.0.0 2015-02-22 100