Errors

use_strict
AI::Fuzzy::Label, AI::Fuzzy::Set
use_warnings
AI::Fuzzy, AI::Fuzzy::Label, AI::Fuzzy::Set